Fonte: 岩間神信合気修練会 胆練館道場

Disponibile su: Aikido – Mushin no Shin Dojo – Home