Aiki Clips del Mushin no Shin Dojo

Aiki Clip 1

Aiki Clip 2

Aiki Clip 3


Saito Sensei on National Geographic Channel (2004)


Hitohiro Saito: Sanjuichi no jo Kata


Saito Sensei in tecniche di Ki no Nagare (Stuttgart – October 2006)


Iwama ryu Aikido basics

Suwari waza – Ikkyo gara Gokkyo made

Hanmi handachi waza

Nage Waza – Shiho nage, Kotegaeshi, Kokyu nage, Irimi nage, Koshi nage

Ushiro Waza


Maestro Alessandro Tittarelli – Aikido Iwama ryu promo clip


Back stage per la creazione di un piccolo video.


Un ottimo esame per Shodan (1° Dan) dal dojo di Sensei Tristao Da Cunha