“Kata mo, hiji mo, koshi mo, kimochi mo sagemasu”

“Spalla, gomito, anche e spirito scendono insieme”

(legato all’esecuzione di Morote dori kokyu ho)

Morihiro Saito - morotedori kokyuho

Morihiro Saito – morotedori kokyuho
fonte: Aikido Journal